Wagyu Porterhouse Steak BMS 9-10.
Reinschauen!
Wagyuhof GmbH
€176,90
Wagyu Raclette BMS 4-5.
Reinschauen!
Wagyuhof GmbH
€49,90
Wagyu Raclette BMS 6-8.
Reinschauen!
Wagyuhof GmbH
€56,50
Wagyu Raclette BMS 9-10.
Reinschauen!
Wagyuhof GmbH
€75,90
Wagyu Rib Eye Steak BMS 9-10.
Reinschauen!
Wagyuhof GmbH
€185,90
Wagyu Rouladen BMS 4-5.
Reinschauen!
Wagyuhof GmbH
€30,90
Wagyu Rouladen BMS 6-8.
Reinschauen!
Wagyuhof GmbH
€41,90
Wagyu Rouladen BMS 9-10.
Reinschauen!
Wagyuhof GmbH
€45,90
Wagyu Rump Steak BMS 4-5.
Reinschauen!
Wagyuhof GmbH
€89,90
Wagyu Rump Steak BMS 6-8.
Reinschauen!
Wagyuhof GmbH
€129,90
Wagyu Rump Steak BMS 9-10.
Reinschauen!
Wagyuhof GmbH
€185,90
Wagyu Short Ribs BMS 4-5.
Reinschauen!
Wagyuhof GmbH
€30,90
Wagyu Short Ribs BMS 6-8.
Reinschauen!
Wagyuhof GmbH
€49,90
Wagyu Short Ribs BMS 9-10.
Reinschauen!
Wagyuhof GmbH
€59,90
Wagyu Skirt Steak BMS 9-10.
Reinschauen!
Wagyuhof GmbH
€59,90
Wagyu T-Bone Steak BMS 4-5.
Reinschauen!
Wagyuhof GmbH
€103,90
Wagyu T-Bone Steak BMS 6-8.
Reinschauen!
Wagyuhof GmbH
€138,90
Wagyu T-Bone Steak BMS 9-10.
Reinschauen!
Wagyuhof GmbH
€167,90
Wagyu Tafelspitz BMS 4-5.
Reinschauen!
Wagyuhof GmbH
€44,90
Wagyu Tafelspitz BMS 4-5 tiefgekühlt.
Reinschauen!
Wagyuhof GmbH
€44,90